Algemene Voorwaarden van Sticker-pakket.nl

Sticker-pakket.nl (is een onderdeel van Merxx Marketing) Merxx Marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 68793596, (BTW. Nummer) NL001904823B58.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Sticker-pakket.nl een overeenkomst aangaat.

1.2 Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Sticker-pakket.nl en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2. Toepasbaarheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, Sticker-pakket.nl alsmede op de tussen Sticker-pakket.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikel 3. Aanbod, aanbiedingen, overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Sticker-pakket.nl zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Sticker-pakket.nl het recht dit aanbod binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele vervoer- en verpakkingskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Sticker-pakket.nl heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

3.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, prijzen, gegevens betreffende gewichten, productomschrijving, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering en zijn voorbehouden. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ect. Voor zover bij ons bekend rusten er geen rechten op de gebruikte foto’s. Mocht dit wel het geval zijn zullen wij ze per direct verwijderen en excuseren wij ons op voorhand.

Artikel 4. Levering, leveringstermijnen, transport

4.1 Levering geschiedt onder vooruitbetaling.

4.2 Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Sticker-pakket.nl behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven.

4.3 Sticker-pakket.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.4 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Sticker-pakket.nl deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4.5 Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sticker-pakket.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever.

4.6 De door Sticker-pakket.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering , maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Sticker-pakket.nl de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding of annulering binnen 30 dagen teruggestort te worden minus de eventueel gemaakte verzendkosten door Sticker-pakket.nl.

4.7 Sticker-pakket.nl zal de consument op de hoogte stellen bij het niet op tijd kunnen leveren. De consument heeft bij het niet halen van levering binnen de maximale termijn van 30 dagen het recht op ontbinding of de mogelijkheid met u een nieuwe termijn overeen te komen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooruit online te worden voldaan.

5.2 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering per post plaatsvinden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Sticker-pakket.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 7. Garantie

7.1 Sticker-pakket.nl verplicht zich niet tot het geven van garantie op de verkochte stickers!

Artikel 8. Reclameren, Klachten, aansprakelijkheid, retourneren

8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Sticker-pakket.nl geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Sticker-pakket.nl gemotiveerd binnen uiterlijk 5 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Sticker-pakket.nl kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 5 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Sticker-pakket.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.2 Sticker-pakket.nl aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8 lid 1 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Sticker-pakket.nl is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.

9.2 Sticker-pakket.nl werkt zo zorgvuldig mogelijk. Fouten op onze internetsite kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

10.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Sticker-pakket.nl en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Sticker-pakket.nl tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Sticker-pakket.nl over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Sticker-pakket.nl opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Privacy Statement van Sticker-pakket.nl

Sticker-pakket.nl (is een onderdeel van Merxx Marketing) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Sticker-pakket.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Sticker-pakket.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

    • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Betalingen lopen via: Sisow betalingsverkeer provider, u vindt hier de privacyverklaring van Sisow.

  • Wij gebruiken uw e-mailadres en/of telefoonnummer om u eventueel te informeren over uw bestelling. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven d.m.v. een mail naar: info@sticker-pakket.nl.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Sticker-pakket.nl verkoopt uw gegevens niet
Sticker-pakket.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Sticker-pakket.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies (Google-analytics met geanonimiseerde ip-adressen ingesteld) om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot bezoek van onze website-pagina’s. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Sticker-pakket.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Sticker-pakket.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval dat wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Laatste update: 15 mei 2020